Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (Sözleşme), Madde 4’te bilgileri verilen ALICI ile Madde 3’te bilgileri verilen SATICI arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda akdedilmiştir.

İşbu sözleşmenin konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleridir. SATICI tarafından ALICI’ya satılan olup, aşağıda açıklaması ve satış fiyatı yer almaktadır.

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu satın alma siparişini onayladıktan sonra kargo ücreti, vergi vb. her türlü ek masrafa ek olarak sipariş bedelini ödeme yükümlülüğünü üstleneceğini ve bu konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

MADDE 2 – TANIMLAR

Bu anlaşmanın uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır: ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, Bakan : Ticaret Bakanını, Bakanlık : Ticaret Bakanlığını, Hukuk : Tüketicinin Korunması Kanunu, SATICI : Kamu kurumları da dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketicilere mal sağlayan veya mal sağlayan kişi adına hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi, Alıcı : Ürünü teslim alacak kişiyi, Sözleşme : SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşmeyi, Taraflar : SATICI ve ALICI’yı, Ürün veya Ürünler : Satın almaya konu olan taşınır eşyaları, Yönetmelik : Mesafeli Satışlara İlişkin Yönetmelik. MADDE 3 – SATICIYA AİT BİLGİLER: Ünvanı : Turqaz Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Vergi Kimlik No : 8711109783 Hocapaşa Vergi Dairesi Adres: Molla Fenari Mah. Mesih Mehmetpaşa Sok. Arnavut Han No:2-4 İç Kapı No:33 Fatih/İSTANBUL Telefon : +90 (530) 470 42 86 Faks: E-posta:  hello@iconsjewelry.com MADDE 4 – ALICI DETAYLARI Ad Soyad : Alıcı : Teslimat adresi : Telefon : Faks: E-posta/Kullanıcı adı : MADDE 5 – SÖZLEŞME ÜRÜN BİLGİLERİ: Mal/Ürün/Hizmet’in cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi, adet adedi, satış fiyatı, ödeme şekli aşağıda gösterilmiştir. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen ve vaat edilen fiyatlar herhangi bir güncelleme veya değişiklik yapılıncaya kadar geçerlidir. Sınırlı süreli fiyatlar yalnızca belirtilen süre için geçerlidir. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda yer almaktadır. Ürünün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Ürün Açıklaması : Birim Sayısı : Birim fiyat : (KDV dahil) : Kargo Ücreti : Toplam : Ödeme Yöntemi ve Planı : Teslimat adresi : Alıcı : Teslim tarihi : Teslimat yöntemi: 5.1 FATURA BİLGİLERİ Adı/Soyadı/UNVANI : Telefon : Fatura adresi : Sipariş tarihi : E-posta/Kullanıcı adı : Ürünün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Fatura, sipariş teslimi sırasında siparişle birlikte fatura adresine teslim edilecektir. MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER: 6.1 – ALICI, 5. maddede belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bilgi sahibi olduğunu beyan eder. elektronik ortamda gerekli onay verildi. 6.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak kaydıyla her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgilerde açıklanan süre içerisinde ALICI veya teslimat adresindeki kişi/kuruluşa teslim edilir. 30 günlük süre. 6.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, söz konusu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 6.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 6.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatının gerçekleşebilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş olması ve ürün bedelinin ve nakliye masraflarının (varsa diğer masrafların) ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır. 6.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının kusurlu bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kusurundan dolayı ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda kargo giderleri ALICI’ya aittir. 6.7- SATICI, mücbir sebepler veya olumsuz hava koşulları gibi nakliyeyi engelleyen veya kesintiye uğratan olağanüstü haller nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından herhangi birini kullanabilir. ALICI siparişi iptal ederse ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine iade edilir. 6.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden, arızalı veya hasarlı olanlar, garanti koşulları kapsamında gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo ücreti SATICI’ya ait olacaktır. 6.9- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirimde bulunarak ve açık rızasını alarak, eşdeğer kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 6.10- SATICI’nın, ALICI’nın adresi, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu numaraları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçme hakkı bulunmaktadır. ALICI tarafından web sitesindeki kayıt formunda sağlanan veya daha sonra güncellenen iletişim bilgileri. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder. 6.11- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu ve SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle SATICI’nın uğrayabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini, beyan ve taahhüt eder. SATICI’ya ilk bildirimde bulunulması üzerine nakden ve eksiksiz olarak teslim edilir. 6.12- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. 6.13- İşbu sözleşme ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya teslim edildikten sonra yürürlüğe girer. MADDE 7 – CAYMA HAKKI: 7.1- ALICI, ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya bildirimde bulunmak kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeyi kendisine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa iletin. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğini gösteren kargo faturası fotokopisi ile birlikte fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. (İade edilecek ürünün faturası kurumsal fatura ise iade sırasında kurumun düzenlediği iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesildiği takdirde tamamlanmayacaktır. verilmemiştir.) 7.2-İade edilecek ürünlerin, orijinal kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 7.3-SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve belirtilen süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 20 gün. 7.4- ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir sebepten dolayı malın değerinin azalması veya iadenin imkansız hale gelmesi halinde, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. MADDE 8 – CAYMA HAKKININ GEÇERLİ OLMADIĞI ÜRÜNLER: Kanun uyarınca tüketici aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını kullanamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan özel mallara ilişkin sözleşmeler. c) Çabuk bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, fiziki ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya belirli bir dönemde akdedilmesi gereken konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini, eğlence veya dinlenme gibi boş zamanların kullanılmasına ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ilişkin sözleşmeler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin rızasıyla ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. MADDE 9 – SON HÜKÜMLER: ALICI, şikayet veya itirazlarını aşağıda belirtilen parasal limitler dahilinde tüketicinin ikamet ettiği veya tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki yargı yerlerindeki aşağıdaki hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine iletebilir. Parasal limitler aşağıdaki gibidir: 2021 yılı için; a) 10.280,00 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, b) Büyükşehir statüsündeki illerde 10.280,00 (onbin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430,00 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430,00 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde 10.280,00 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430,00 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri. MADDE 10 – YÜRÜRLÜĞE GİRME ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaparak işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş olur. SATICI, sözleşmenin kurulmasından sonra ALICI’nın cep telefonuna SMS veya ALICI’nın e-posta adresine gönderilecek e-posta ile siparişini ALICI’ya bildirecektir. SATICI, sipariş verilmeden önce işbu sözleşmenin internet sitesinde ALICI tarafından okunduğunu ve kabul edildiğini teyit etmek için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI ALICI Turqaz Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sepetim
Giriş yap

Hesabınız yok mu?

Aramaya başlamak için lütfen yazmaya başlayın.
Shop
0 ürün Cart
My account