KVKK Aydınlatma Metni

Turqaz Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ICONS veya ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasında azami takdiri gösteriyoruz. Bu düşünceyle, Şirket bünyesinde hizmet sunulan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil mevzuat (yönetmelikler) uyarınca işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Kanuna uygun olarak çıkarılan ve çıkarılacak olan (tebliğ, genelge, genelge) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak bağlayıcı kararlar. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Kanunda tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusunun Bilgileri

Kanun uyarınca Molla Fenari Mah. Mesih Mehmetpaşa Sok. Arnavut Han No:2-4 İç Kapı No:33 Fatih/İSTANBUL Veri Sorumlusudur.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Online Alışveriş Sitemizi kullanabilmeniz için aşağıdaki veriler işlenmektedir.

• Adınız, Soyadınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz, TC Kimlik Numaranız ve/veya Vergi Kimlik Numaranız (Sadece Belirli Kategorilere Ait Ürünler için),

• Teslimat Adresi, Firma Adresi, Telefon Numarası, Faks Numarası, E-posta Adresi

• İnternet siteniz,

• Banka/Kredi Kartı bilgileriniz (Kart numarası, kartın son kullanma tarihi, CVC Kodu) (özel onay verdiyseniz)

• Müşteri İşlem Bilgileriniz; sipariş, iade ve talep bilgileri, fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri,

• Geçmiş işlem bilgileriniz; Sayfa görüntüleme sayısı, Kaydet butonuna tıklama sayısı, Ortalama oturum süresi, Dil tercihi,

• Güvenlik ve Teknik bilgileriniz; Kullanıcı adınız ve şifreniz, IP bilgileriniz, Cihaz bilgileriniz, Tarayıcı bilgileriniz, kullanıcı ve oturum çerezlerine ilişkin bilgiler

• Uygulamaya giriş ve çıkış durumunuz,

• Müşteri temsilcisi ile görüşmeniz durumunda önceden uyarılmak kaydıyla ses kayıtlarınız,

• Anket sonuçlarınız,

• Dilek, öneri, şikayet ve yorumlarınız

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ICONS tarafından işlenmektedir;

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ikincil mevzuatta belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• Sözleşmeyi kurmak, ifa etmek ve kurulacak sözleşmelerin yetkili kişilerce imzalanmasını sağlamak,

• Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,

• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari makamların ve kolluk kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamak,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

• Web sitemizde kullanıcı profili oluşturmak,

• Gerektiğinde kişisel bilgilerinizi güncellemek,

• Ürünlerinizin teslimatını gerçekleştirmek amacıyla lojistik ve kargo operasyon ve işlemlerini yürütmek,

• Şirketin faaliyet alanına giren faaliyetleri yönetmek ve denetlemek,

• Faturalandırma süreçlerini denetlemek ve yönetmek,

• Güncellemeler ve iyileştirmeler hakkında bilgi sağlamak

• Pazarlama ve reklam politikamızı geliştirmek

• Müşteri memnuniyetimizi arttırmak ve sizi daha iyi tanımak,

• Stratejik analiz çalışmaları yapmak,

• Tüm iletişim faaliyetlerini yürütmek,

• Siz değerli müşterilerimizi firmamıza referans olarak gösterebilmek,

• Satış sonrası destek sağlamak,

• Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve sürdürmek,

• Anket sonuçlarınızı işlemek ve talep, öneri ve şikayetlerinizi değerlendirmek,

Kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde ve kanunlara, dürüstlük kurallarına uygun ve bu amaçlarla bağlantılı olarak her zaman sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla Kanun’un 8/2-a ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak;

• ICONS çalışanlarına ve yöneticilerine

• Bilgi güvenliğinizi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için Hostinger barındırma şirketlerine

• Ürünün hazırlanmasında görev alan 3. parti firmalara,

• Ürünün tesliminde görev alan kargo şirketlerine ve özel kuryelere,

• Kalite kontrol amaçlı şikayet yönetimi ve risk analizi yapan danışmanlık şirketlerimize,

• Fatura işlemleri için; çalıştığımız iş ortaklarımız, mali müşavirlerimiz, mali müşavirlerimiz, bağımsız denetim firmalarımız, çalıştığımız gümrük firmaları ve bunların bağlı çalışanları ile fatura işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığımız lisanslı programlar,

• Herhangi bir hukuki ihtilaf durumunda hukuki güvenliğinizi sağlamak amacıyla hukuk müşavirlerimize, avukatlarımıza ve onların çalışanlarına ve stajyerlerimize

• İlgili mevzuatın izin verdiği gerçek ve tüzel kişilere,

• Diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Adli ve idari makamlara,

3. Maddede belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ICONS tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, mobil uygulama, kağıt üzerinde tutulan formlar gibi otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri uyarınca kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, işlenmesi Sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin gerekli olduğu ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu durumlarda toplanır.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Bu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde işlenecek kişisel verileriniz, müşteri ilişkimiz devam ettiği sürece, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen kişilere kaydedilmeye, işlenmeye ve aktarılmaya devam edilecektir.

Kişisel verileriniz, MD5, SHA1 ve CRC32 içeren algoritma ile metin formatında ve görsel formata dönüştürülerek saklama süresi sona erinceye kadar korunmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla penetrasyon testleri yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili Kanun çerçevesinde belirlenen yasal saklama süreleri boyunca kaydedilecek, saklanacak, aktarılacak ve yasal saklama süresi sona erdiğinde ilgili Kanun ve ikincil yasal düzenlemeler uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Veri Sahibinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Aşağıdaki haklarınızı kullanmak için istediğiniz zaman ICONS’a başvuruda bulunabilir ve aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Varsa eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme,

• 7. maddede belirtilen şartlarda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınız ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi içeren ıslak imzalı dilekçenizi Molla Fenari Mah. Mesih Mehmetpaşa Sok. Arnavut Han No:2-4 İç Kapı No:33 Fatih/İSTANBUL’a noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz. Ayrıca web sitemizdeki “Bize Ulaşın” bölümüne taleplerinizi yazabilir, +90 (530) 470 42 86 numaralı telefondan bize ulaşabilir veya hello@iconsjewelry.com e-posta adresimize e-posta gönderebilirsiniz. .com. Üstelik uygulamamız üzerinden kullanıcı kimliğinizi silerseniz tüm bilgileriniz tarafımızca yok edilecektir. ICONS taleplere yazılı olarak cevap vereceği takdirde on sayfaya kadar ücretsiz cevap verecek ve on sayfayı aşan her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti talep edecektir. Başvuruya yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez. Tüm personelimiz taleplerinizi en kısa sürede karşılayabilecekleri konusunda bilgilendirilmiş ve bizzat hukuk danışmanımızdan detaylı bir seminer almıştır.

Veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmak istediğiniz haklara ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; Bu başvuruyu yazılı olarak yapacaksanız talebinizin açık ve anlaşılır olması, talebinizin konusunun bizzat sizinle ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız özel yetki belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. noter tasdikli vekaletname. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvurularınızda ad-soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ikamet veya iş yeri adresi gibi unsurların yer alması zorunludur. e-posta adresi, telefon ve faks numarası ve talebin konusu. Bu unsurları içermeyen başvurular ICONS tarafından reddedilecektir.

Sepetim
Giriş yap

Hesabınız yok mu?

Aramaya başlamak için lütfen yazmaya başlayın.
Shop
0 ürün Cart
My account